Arlwyo Carchar 

Proffesiynol, boddhaus ac oriau rheolaidd

Ysbrydoli ac Adsefydlu

Byddwch yn Arlwywr gyda Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi

Bydd gweithio fel arlwywr yn y gwasanaeth carchardai yn cynnig sefydlogrwydd, hyblygrwydd, cyflog a phensiwn da a buddion y gwasanaeth sifil i chi. Ymunwch ag amgylchedd proffesiynol ble bydd cyfle i chi fentora a goruwchwylio gwaith troseddwyr, gan eu helpu i ddysgu sgiliau newydd.

Mae’n gyfle gwych i roi eich sgiliau arlwyo ar waith, yn gweithio gyda’r tîm i baratoi prydau ar gyfer y carchar cyfan. Mae ansawdd y bwyd yn cael effaith wirioneddol ar forâl y carchar, a byddwch yn defnyddio’ch sgiliau i greu prydau o safon, maethlon pob dydd. Bydd rheoli troseddwyr sy'n awyddus i ddysgu sgil, yn cael effaith ymhell tu hwnt i’r gegin trwy eu helpu i ennill cymhwyster ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Arlwywr Carchar

Fel arlwywr carchar (Band 3) byddwch yn gweithio gyda throseddwyr i baratoi, coginio a gweini bwyd dan oruchwyliaeth goruwchwyliwr arlwyo.

 

Cyfrifoldebau

  • Paratoi a choginio bwyd yn defnyddio cynhwysion gyda chyn lleied o wastraff â phosibl
  • Cefnogi troseddwyr i weithio'n ddiogel ac effeithiol
  • Cydlynu cyflenwadau o fwydydd a chynhwysion
  • Darparu ar gyfer dietau ar sail cred grefyddol a materion meddygol
  • Gweini bwyd o’r gegin neu gylch trydan, a danfon bwyd ar droli
  • Gwirio hylendid a chyfrannu i adolygu safonau arlwyo

 

Byddwch hefyd yn helpu dewis a hyfforddi troseddwyr ar gyfer dyletswyddau cegin. Gall eich cyfrifoldebau gynnwys cadw cofnodion hyfforddiant yn gyfoes, monitro gwaith a helpu cynnal diogelwch a diogeledd y carchar.

Feltham-Feb19-06128

"Y gobaith y byddwch yn gwneud gwahaniaeth bach i fywydau troseddwyr pob dydd, gan roi sgiliau a meddylfryd iddynt i fynd allan a chanfod swydd."

Chris, Arlwywr Carchar

Cyflog a Buddion

Byddwch yn gweithio 37 awr yr wythnos, ar sail rota. Mae’r cyflog yn ddibynnol ar ble ydych chi'n gweithio yng Nghymru a Lloegr.

 

Fel swyddi arlwyo eraill, ceir patrwm o sifftiau sy'n gallu cynnwys rhywfaint o ddyletswyddau ar benwythnos, er y bydd yr oriau yn cael eu gweithio o fewn diwrnod craidd yn gyffredinol.

 

Byddwch yn derbyn taliad oriau anghymdeithasol o 17% yn ogystal â’ch cyflog sylfaenol os yw’ch rôl yn gofyn i chi weithio tu allan i 0700 - 1900 o’r gloch, dydd Llun i ddydd Gwener; boreau cynnar, min nos, gyda’r nos, penwythnosau a gwyliau Banc / Cyhoeddus.

 

ydd Gweithio Oriau Anghymdeithasol* yn cael ei gadarnhau gan y Rheolwr Recriwtio a’u talu ble fo'n berthnasol yn unig

pay table latest

PENSIWNO hyd at 20% o’ch cyflog
Yn rhan o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

25 NIWRNODGwyliau Blynyddol â Thâl
Yn codi i 30 niwrnod wedi 10 mlynedd o wasanaeth.

37 AWRWythnos Waith Safonol
Gyda thâl ychwanegol ar gyfer oriau anghymdeithasol os yn berthnasol

BUDDIONTalebau Gofal Plant, Beicio i’r Gwaith, Benthyciadau Teithio
A Llawer Mwy

Beth fyddwch chi ei angen i ymgeisio

I weithio mewn swydd arlwyo mewn carchar, byddwch chi angen:

  • Bod yn 18 mlwydd oed neu hŷn ar adeg cyflogaeth
  • Yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig
  • Siarad Cymraeg neu Saesneg yn rhugl, os nodir hynny

Cymwysterau a Phrofiad

  • Tystysgrif Lefel 2 mewn Cynhyrchu Bwyd o fewn Lletygarwch ac Arlwyo neu gyfatebol
  • Rhaid cael City and Guilds 7061/7062 neu NVQ Lefel 3 mewn Arlwyo neu Gynhyrchu Bwyd neu fod yn barod i weithio tuag at y cymhwyster hwn o fewn cyfnod amser penodol
  • Tystysgrif Hylendid Bwyd Lefel 2
  • dealltwriaeth gyfoes o reolau gyfredol syn ymwneud ag iechyd, diogelwch a hylendid ar gyfer gweithio mewn cegin
  • profiad o arlwyo, yn ddelfrydol arlwyo masnachol neu dorfol ar raddfa far, ar gyfer ysgolion, digwyddiadau neu'r lluoedd arfog

Byddwch hefyd yn helpu dewis a hyfforddi troseddwyr ar gyfer dyletswyddau cegin. Gall eich cyfrifoldebau gynnwys cadw cofnodion hyfforddiant yn gyfoes, monitro gwaith a chyflawni chwiliadau patio i lawr, os oes angen.

“Mae bwyd yn bwysig iawn mewn lle ble cyfyngir ar symudiad pobl. Mae wir yn effeithio ar forâl. Dwi eisiau sicrhau bod pob pryd y gorau posibl, a bod y bechgyn yn mwynhau’r bwyd yma.” important in a place where people's movement is restricted. It really affects morale. I want to make sure that every meal is the best it can possibly be and that the boys enjoy the food here.

Andy, Rheolwr Arlwyo

Oriel

Feltham-Feb19-05870new
Feltham-Feb19-06073new
Feltham-Feb19-06043new
Feltham-Feb19-05922new
Feltham-Feb19-06021new
Feltham-Feb19-05931new

Working for HM Prison & Probation Service

Her Majesty's Prison & Probation Service (HMPPS), created in April 2017, oversees 121 prisons and employs over 42,000 staff across England and Wales. You will be working for an organisation that rewards performance, invests in your career development and cares about your well being both inside and outside of work.

Visit us on Facebook to find out more about working in the prison  and keep in touch after you apply. 

© 2019 HM Prison & Probation Service