Gweithio i Ni


Yn syml, mae CITB yn lle gwych i weithio ynddo. Fel sefydliad, mae ein pobl yn bwysig i ni. Rydym ni am i chi fwynhau’ch gwaith a gwybod eich bod chi’n gwneud gwahaniaeth go iawn i’n cwsmeriaid ac yn ein cymuned. 

Ni ellir gwahanu ein gwerthoedd a’n pobl; rydym ni am i chi fynd adref yn teimlo’n falch o’r hyn rydych chi’n ei wneud a ble rydych chi’n gweithio a mwynhau cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith.

Mae gweithio gyda ni yn cynnig cyfle i chi symud ymlaen a datblygu gyrfa gyffrous a gwerth chweil mewn sector sy’n datblygu’n gyflym, o fewn ystod eang o rolau, meysydd gyrfa ac arbenigeddau. 

Rydym yn sefydliad modern sy’n gallu darparu’r offer, yr adnoddau a’r technolegau i’ch cynorthwyo i gyflawni eich dyheadau.


 

Eich datblygu chi

Pan ymunwch â ni, fe wnewch chi ganfod cymuned gyfeillgar a chroesawgar ynghyd â buddsoddiad go iawn yn eich gyrfa. Rydym ni wedi ymrwymo i’ch datblygu chi a’r cyfleoedd rydych chi’n dymuno eu harchwilio, gan gynnig sawl llwybr gyrfa i’ch cynorthwyo i ddatblygu.

Cydleoli gwaith

Mae ein timau wedi’u cydleoli mewn un lle, yn datblygu a gwella cyflymder y broses o wneud penderfyniadau, a’r dull deinamig y gallwch chi ei fabwysiadu i gyflawni eich gwaith.

Cyflog a buddion cystadleuol

Rydym yn cynnig pecyn cyflog a buddion cystadleuol, rhaglenni llesiant a lleoliad gwaith rhagorol.


 

Ein diben                                                                                                                                                      

Rydym yn fenter gymdeithasol sy’n ymroi i ddatblygu mantais gystadleuol i’r diwydiant adeiladu a’r bobl sy’n gweithio ynddo.

◾Mae gan unigolion y sgiliau i gystadlu am y swyddi gorau a datblygu gyrfaoedd boddhaus
◾Mae gan gwmnïau weithlu medrus iawn sy’n cynnig nodwedd werthu unigryw iddynt yn eu sector
◾Mae gan y diwydiant y sgiliau i ddiwallu anghenion ei gleientiaid ac ymateb i’w heriau yn y dyfodol
◾Mae gan y DU CCC ddiwydiant o’r radd flaenaf a all gystadlu â’r goreuon ar y llwyfan byd-eang

 

 

Ein gorffennol, ein presennol a’n dyfodol

 

Cawsom ein sefydlu o dan Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1964, ac roedd ein swyddfeydd cyntaf wedi’u lleoli yn Croydon, De Llundain. Ym mis Medi 1966, fe wnaethom agor ein Canolfan Hyfforddi yn Bircham Newton ar un o hen safleoedd y Llu Awyr Brenhinol, ac yno, aethom ni ati i gynnig hyfforddiant ynghylch defnyddio peiriannau, codi sgaffaldiau a gwaith adeiladu. Yn dilyn llwyddiant y ganolfan, aethom ati i agor rhagor o ganolfannau hyfforddi yn Glasgow, Birmingham a Llundain.

O ganlyniad uniongyrchol i adborth gan y diwydiant, fe wnaethon ni greu ein Gweledigaeth 2020 – rhaglen uchelgeisiol o drawsnewid a diwygio, moderneiddio ein sefydliad a dod â ni’n agosach at ein cwsmeriaid i ddiwallu eu hanghenion yn well.

Bellach, mae symud i Brif Swyddfa newydd yn Peterborough yn deimlad cyffrous i ni. Mae ein lleoliad newydd wedi’i gynllunio i annog ysbryd o gydweithredu, ac mae’n adlewyrchu’r gorau sydd gan sector adeiladu Prydain i’w gynnig, ac oddi yma, byddwn yn parhau i gomisiynu a dylanwadu ar ein partneriaid.