Gwirfoddoli


Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer Cynghorau’r Gwledydd Swyddi Aelodau

Mae gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) ddwy swydd wag i Aelodau Cynghorau’r Gwledydd, un yr un ar gyfer yr Alban a Chymru Wales. Rydym yn chwilio am gynrychiolwyr diwydiant uwch, profiadol a gwybodus gan SME’s, cyflogwyr mawr, ac ymgynghorwyr annibynnol ac ati a all arddangos ymagwedd ymgynghorol a chydweithredol at weithio mewn partneriaeth o fewn Cyngor y Wlad a chyda Bwrdd CITB.

 

Mae gan Gynghorau’r Gwledydd rôl bwysig wrth gefnogi Bwrdd CITB yn ei arweinyddiaeth strategol, trwy ddarparu mewnwelediad i heriau’r diwydiant, ar draws cenhedloedd, rhanbarthau a sectorau ac yn gweithredu fel seinfwrdd i Ymddiriedolwyr. Yn arbennig:

◾ Mynegi i’r Bwrdd faterion allweddol sy’n effeithio ar ddiwydiant neu sy’n debygol o effeithio arno dros gyfnod o 3 blynedd a ragwelir
◾ Ynghyd â Chynghorau’r Gwledydd eraill (Lloegr, yr Alban a Cymru ), cynorthwyo’r Bwrdd i flaenoriaethu’n gywir gefnogaeth ar gyfer materion allweddol sy’n effeithio ar ddiwydiant ledled Prydain Fawr
◾ Adolygu a chynghori’r Bwrdd ar Gynllun Busnes Strategol CITB (‘y Cynllun’) i sicrhau bod y Cynllun yn mynd i’r afael yn briodol â chyfleoedd, pwysau a blaenoriaethau diwydiant fel y’u nodwyd trwy sylfaen dystiolaeth CITB, y bydd Cynghorau’r Gwledydd yn helpu i’w wella
◾ Gwneud argymhellion amserol i’r Bwrdd ynghylch materion anghyffredin sy’n codi a allai effeithio ar allu’r Bwrdd i gyflawni’r Cynllun


 

 


 

Mae pob penodiad Aelod am gyfnod o hyd at dair blynedd ac nid yw’n derbyn tâl, er y telir treuliau teithio. Cynhelir pedwar cyfarfod y flwyddyn yn eu priod leoliadau.

Os byddai gennych ddiddordeb yn y naill swydd wag neu’r llall, neu os hoffech gyflwyno datganiad o ddiddordeb mewn perthynas â swyddi gwag yn y dyfodol, e-bostiwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau yn datgan pa rôl rydych yn gwneud cais amdani at: corporate.governance@citb.co.uk

Bydd y broses ddethol trwy ddethol ar bapur i gynnwys mewnbwn gan Gadeirydd y Wlad. Os byddwch yn llwyddiannus yn eich cais,fe gewch eich hysbysu o ddyddiadau cyfarfod dilynol Cyngor y Wlad.