Amdanom Ni


Er mwyn adeiladu Prydain well, rydym yn hyrwyddo diwydiant amrywiol ac yn ysbrydoli pobl i ymuno â’r diwydiant hwnnw. Mae’r diwydiant adeiladu yn cynrychioli 9% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y DU, ac mae’n cyflogi cannoedd o filoedd o bobl ac yn effeithio ar bob cymuned yn y wlad – o gartrefi ac ysgolion i ffyrdd a rheilffyrdd. Rydym yn datblygu cronfa ehangach o ddoniau, yn denu’r bobl orau ac yn eu cynorthwyo trwy gydol eu gyrfaoedd – gan sicrhau bod adeiladu yn gyrchfan gyrfa werth chweil. 

Gan weithio ar lefelau lleol a chenedlaethol, rydym yn gwrando, yn dylanwadu ac yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol, llywodraethau cenedlaethol a chyflogwyr i gynorthwyo’r sector adeiladu gan sicrhau bod CITB yn darparu’r atebion ar gyfer anghenion datblygol y diwydiant adeiladu ym Mhrydain.

Rydym yn arwain y gwaith o ddarparu ymchwil, ac yn ariannu arloesedd – fel bydd y sgiliau a’r hyfforddiant priodol ar gael pryd a ble bydd angen hynny.


Sgiliau yw ein hanfod ni. O wella ansawdd hyfforddiant ledled Prydain Fawr i recriwtio rhagor o brentisiaid, cysylltu dysgwyr sydd â chymwysterau adeiladu addysg bellach â gwaith, helpu cwmnïau bach a chanolig i dyfu a ffynnu, cynorthwyo i asesu ansawdd a chreu gweithlu sy’n barod i weithio ar safleoedd adeiladu – mae ein gweithgareddau mor eang ac amrywiol â’r sector adeiladu ei hun. Mae ein gwaith yn mynd i’r afael â materion pwysig presennol ac yn mynd i’r afael â heriau mwyaf hanfodol y diwydiant – gan greu sector medrus, modern, amrywiol a chynaliadwy iawn.

Ni yw eiriolwyr y diwydiant, ac rydym yn atebol am ein gweithgareddau i gyflogwyr y sector adeiladu sy’n talu’r lefi statudol sy’n ariannu CITB. Rydym yn gorff cyhoeddus an-adrannol gweithredol sydd wedi’i greu gan Ddeddf Seneddol ac wedi’i noddi gan yr Adran Addysg, ac rydym yn gyfrifol am ein cyllideb a’n gweithgareddau ac yn atebol i’r Senedd. Rydym yn cydweithio’n agos â’r Llywodraeth i sicrhau bod cyfraniad sector adeiladu Prydain i’r genedl yn weladwy.

Gyda’n gilydd, gallwn barhau i wneud CITB yn lle gwych i weithio ynddo a pharhau i ddatblygu a sicrhau llwyddiant i’r diwydiant adeiladu.